Triaden af funktionsforstyrrelser

Det autistiske spektrum er meget bredt, og viser sig på forskellig vis fra person til person. Da autisme er en udviklingsforstyrrelse, kan der endvidere være store forskelle, på hvordan tilstanden ytrer sig hos børn og hos voksne. Dette vil især være tilfældet blandt personer med et højere funktionsniveau.

Alle diagnoser inden autismespektret stilles med udgangspunkt i tilstedeværelsen af tre grundlæggende problemstillinger.

Da der som nævnt er tale om meget store variationer inde for symptombilledet, vil vi i de følgende omtale hvert enkelte i de tre områder, som disse giver sig til kende hos børn, og dernæst omtale nogle af de særlige træk, man kan måle hos unge og voksne, som har problematikken i en så mild grad, at denne ikke har været genkendt eller behandlet i barndommen.

Kommunikation.

Nedsat kommunikationsevne kan vise sig på samtlige eller enkelte af følgende områder:

 • En forsinket eller manglende udvikling af talesprog. Barnet kompenserer ikke for det manglendetalesprog gennem spontan brug af andre kommunikationsformer
 • De, der har et talesprog, kan have nedsat evne til at igangsætte og vedligeholde en gensidigsamtale. Man vil ofte få det indtryk, at barnet taler til en, snarere end med en.
 • En Stereotyp og repetitiv brug af sproget, ofte centreret omkring barnets særinteresser Barnet vil ofte kunne bede om hjælp med henblik på at få opfyldt egne behov, men det forstår ikke,at sproget kan anvendes til at formidle følelsesmæssig og social information.
 • Manglende forståelse af ikke-sproglig kommunikation (kropsprog, mimik etc.)
 • Konkret opfattelse af ord. Manglende forståelse af ironi og sarkasme
 • Pedantisk talesprog
 • Ombytning af stedord (f.eks. forvirring omkring brugen af "mig", "du" og "dem")
 • Kommer med detaljerede udredninger, som ofte er irrelevante i forhold til det emne, der tales om.
 • Funktionsnedsættelsen påvirker såvel ekspressive som impressive sprogfunktioner (dvs.: såvel talesom sprogforståelse)
 • Manglende kontrol af stemmeleje, sprogmelodi og intronation

Socialt samspil.

 • Begrænset socialt samspil kan vise sig på samtlige eller enkelte af følgende områder:
 • Nedsat brug og forståelse af ikke-sproglig adfærd, f.eks. øjenkontakt, mimik, ansigtsudtryk, fagterog kropsholdning
 • Problemer med at etablere et samspil med jævnaldrende
 • Nedsat evne til spontant at dele glæde med andre, f.eks. ved at pege.
 • Mangel på social og følelsesmæssig gensidighed
 • Vanskeligt ved at etablere venskaber og relationer til andre
 • Opleves ofte som egocentriske i samspil med andre

Den nedsatte funktionsevne i forhold til social interaktion giver sig til kende inden for tre hovedgrupper.

Disse er:

 • Det "fjerne" barn, som kan virke tilbagetrukkent, uden reaktion over for andre mennesker samtvanskeligt at trøste, når det er ulykkeligt.
 • Det "passive" barm som ikke spontant tager initiativ til at kontakte andre børn, men acceptererkontakt, hvis dette indledes af andre.
 • Det "aktive men sære" barn, som spontant tager initiativ til at kontakte andre børn, men ofte gør dette på en sær eller akavet måde. Ofte lægger barnet ike mær.ke til den reaktion, det får fra dem, det er i færd med at kontakte.

Børn med autisme kan skifte fra en af disse kategorier til en anden, i takt med deres udvikling.

Sociale forestillinger

Nedsat sociale forestillinger kan vise sig på samtlige eller enkelte af følgende områder:

 • Nedsat evne til at lege forestillingsleg med objekter, legetøj eller andre mennesker
 • Tendens til at rette opmærksomhed imod detaljer i omgivelserne, frem for at forsøge at forstå helheden. Kan f.eks. fokuserer på en bils hjul, i stedet for at se hele bilen
 • Problemer med at indleve sig i andres tanker og ideer samt med at se en situation fra en andenssynsvinkel
 • Gentaget og stereotyp beskæftigelse, som kan antage forskellige former fra barn til barn. Adfærden kan variere fra simple gentagende kropsbevægelser som viften med hænder eller fingre til en intens tilknytning til bestemte genstande eller fascination af bestemte emner, som f.eks. Star Wars, tog køreplaner, datoer eller astronomi
 • Børn med autisme kan være fastlåste i deres tænkning, og de kan have problemer med at overskueog håndtere enhver form for forandring. De kan insistere på at rutiner fastholdes, f.eks. at de alle skal sidde på de samme pladser ved middagsbordet eller i bilen, eller at familien følger samme rutine, når de skal på indkøb eller på tur.